Efektywniejsze wykorzystanie środków Funduszu Spójności 2021 – 2027 na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Grupy Wyszehradzkiej:

15 zaleceń dla państw
członkowskich i instytucji UE

wersja polska | wersja angielska

Analiza i wnioski dotyczące finansowania w krajach V4

dostępna tylko wersja angielska

 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są głównym źródłem finansowania renowacji zaniedbanych i nieefektywnych energetycznie zasobów budowlanych we wszystkich krajach V4. Jednak obecny poziom inwestycji jest niewystarczający pod względem liczby zmodernizowanych budynków, a także ich jakości po renowacji. Można to znacząco poprawić poprzez efektywniejsze przygotowanie i przydzielanie funduszy w następnym okresie programowania.

Sektor budynków posiada największy potencjał oszczędności energii i kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Grupy Wyszehradzkiej.

Sektor budynków, odpowiada za około 40% końcowego zużycia energii i 36% całkowitej emisji CO2 w Unii.

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków wpływa na poprawę zdrowia i produktywności ich użytkowników, czystość powietrza i ułatwia miastom adaptację do zmian klimatycznych.

Ramy polityki spójności po 2020 roku powinny wspierać przejście na czystą energię. W nadchodzącym okresie finansowania należy promować renowacje mające na celu:

  • osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej budynków,
  • standard niemal zeroenergetyczny budynków nowopowstających
  • inne środki odnoszące się do zrównoważonego rozwoju sektora budynków.

Niniejszy dokument programowy podsumowuje zalecenia dążące do poprawy skuteczności Funduszu Spójności 2021–2027 pod względem finansowania budowy i renowacji budynków. Zostały one opracowane przez ekspertów konsorcjum „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Wyszehradu poprzez lepszą efektywność energetyczną budynków” i konsultowane przez wielu interesariuszy. Zalecenia oparto na dotychczasowych doświadczeniach i wielodyscyplinarnej wiedzy technicznej.