02/08/2018

Statut

§1  

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska”, (w brzmieniu angielskim Association Energy and Environment Conservation” POLAND) używające skrótu SAPE-POLSKA zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób fizycznych prowadzących działalność w dziedzinie poprawy efektywności użytkowania energii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

§2 

Stowarzyszenie prowadzi działalność zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§3 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. “Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 ze zm.). 

§4

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§5 

 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§6

Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę oraz posługiwać się pieczęcią zawierającą nazwę Stowarzyszenia.

§7 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§8 

 Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz tworzyć związki stowarzyszeń o celach zgodnych z niniejszym Statutem.

§9 

Celem Stowarzyszenia jest:
wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.

§10 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych norm i standardów energetycznych;
2.Popularyzowanie i upowszechnianie rozwiązań służących poprawie efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska opracowanych i skutecznie wdrożonych w innych państwach Unii Europejskiej;
3.Prowadzenie otwartych (on-line) grup dyskusyjnych na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących poprawy efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska;
4.Pomoc władzom lokalnym w inicjowaniu programów działań zmierzających do wykreowania warunków społecznoekonomicznych sprzyjających wdrożeniu zasad zrównoważonego rozwoju;
5.Współpracę z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakter działania;
6.Organizowanie wspólnego działania osób prawnych będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia;
7.Wzajemną wymianę informacji i koordynację działań w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
8.Współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

§11 

Dla realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, powoływać jednostki terenowe Stowarzyszenia, tworzyć bądź przystępować do spółek oraz tworzyć związki stowarzyszeń o celach zgodnych z niniejszym Statutem. Przychody uzyskane w ramach prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie służą do wykonywania statutowych celów Stowarzyszenia i nie mogą podlegać podziałowi pomiędzy jego członków.

§12

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność na rzecz poszanowania energii i ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które:
• deklarują wolę uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 
• deklarują wolę przestrzegania postanowień niniejszego Statutu;
• deklarują wolę regularnego wnoszenia opłat (składek członkowskich) na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• członków zwyczajnych
• członków wspierających
• członków honorowych

§14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz posiadająca niezbędną wiedzę, wykształcenie i kwalifikacje w przedmiocie poszanowania energii w Polsce.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać agencja poszanowania energii lub inna osoba prawna zainteresowana poszanowaniem energii w Polsce. Osoba prawna działa w zrzeszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla rozwoju prac badawczych w przedmiocie poszanowania energii w Polsce.

§15

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§16

Członek zwyczajny ma prawo:
• uczestniczyć w obradach Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
• wybierać Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz być do nich wybranym,
• zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia kandydatury do nadania godności członka honorowego,
• otrzymywać publikacje i opracowania rozprowadzane przez Stowarzyszenie,
• wnosić sprawy pod obrady władz Stowarzyszenia,
• nosić i legitymować się odznaką i innymi emblematami Stowarzyszenia,
• brać udział w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
• składać odwołania do Walnego Zebrania Członków od decyzji organów Stowarzyszenia.

§17

Członkowie wspierający i honorowi mają prawa wymienione w §16 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

§18

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

• brać aktywny udział w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
• uczestniczyć w pracach władz Stowarzyszenia, do których został wybrany;
• przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
• przestrzegać etyki zawodowej;
• uiszczać składki członkowskie.

§19

Członek wspierający ma obowiązki wynikające z postanowień §18 pkt 3, 4, 5 niniejszego Statutu.

§20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w następujących przypadkach:
• pisemnego zgłoszenia Zarządowi wystąpienia z Stowarzyszenia,
• wykluczenia z Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej na skutek niezapłacenia składek członkowskich 
w okresie 6 miesięcy od otrzymania pisemnego wezwania,
• wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku uporczywego naruszania postanowień niniejszego Statutu, nie wypełniania obowiązków członkowskich lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
• utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
• śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,

§21

W przypadkach opisanych w §20 pkt. 2, 3 o ustaniu członkostwa orzeka w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest poinformować danego członka pisemnie o ustaniu członkostwa, z podaniem przyczyn. Uchwała Zarządu może zostać zaskarżona przez członka Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od doręczenia powiadomienia o ustaniu członkostwa. Nie wniesienie odwołania w powyższym terminie powoduje uprawomocnienie się uchwały Zarządu. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przedmiocie uwzględnienia bądź oddalenia odwołania na najbliższym posiedzeniu, w drodze tajnego głosowania, większością 2/3 głosów obecnych. Uchwała Walnego Zebrania ma charakter ostateczny. Członek, którego postępowanie dotyczy nie może głosować na Zebraniu w sprawie odwołania. W przypadku niepodjęcia przez Zebranie uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków. Do czasu rozpoznania odwołania przez Zebranie, tj. podjęcia uchwały o uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania lub odbycia Zebrania, na którym głosowano w sprawach odwołania lecz nie doszło do podjęcia uchwały, członkowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członkowskie.

§22

Wysokość rocznej składki członkowskiej określana jest przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzana na dany rok kalendarzowy przez Walne Zebranie Członków.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do płacenia składek w obowiązującej wysokości raz w roku z góry, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłacenia składki. Nowi członkowie zobowiązani są do dokonania zapłaty składki w pełnej wysokości za cały rok, w którym zostali przyjęci.
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§23

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§24

1. Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Oddziały 
2. Uchwałę o powołaniu Oddziału, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek grupy założycielskiej w liczbie piętnastu osób.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy w przypadku zaprzestania działalności lub rażącego naruszenia getanowień niniejszego Statutu.

§25

Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną. Uzyskanie osobowości prawnej przez oddział Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§26

Władzami Oddziału są: 
• Walne Zebranie Członków oddziału 
• Zarząd Oddziału
• Komisja Rewizyjna Oddziału

§27

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów obowiązane jest działać do czasu ukonstytuowania się nowych zarządów.

§28 

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu . 
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie kadencji władzom tym przysługuje prawo uzupełniania swoich składów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§29 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.Walne Zebranie Członków jest organem stanowiącym i określającym główne kierunki działalności Stowarzyszenia oraz sprawującym ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 150 osób Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na pięciu członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
4.Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§30

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej 
w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i rozpatruje sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok oraz opinię Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania Zarządu. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium organom Stowarzyszenia z wykonywanych przez nich obowiązków. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być także inne sprawy.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na umotywowane żądanie co najmniej 1/10 członków Stowarzyszenia. Zarząd obowiązany jest zwołać Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku spełniającego warunki określone w niniejszym punkcie Statutu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§31

Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd, po pisemnym zawiadomieniu członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Pisemnych zawiadomień Zarząd dokonuje listem poleconym lub pocztą elektroniczną wysłanych najpóźniej 14 dni przed odbyciem Zebrania. W zawiadomieniu Zarząd podaje proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

§32

Otwarcia Walnego Zebrania Członków dokonuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który następnie zarządza wybór Prezydium zebrania.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
• przewodniczący;
• z-ca przewodniczącego,
• sekretarz.
Przewodniczącym zebrania nie może być członek Zarządu.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

§33

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd
Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu.

§34

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
• wybór i odwoływanie prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem pierwszego prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy wybierani są przez członków założycieli Stowarzyszenia z ich grona;
• przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, rocznego sprawozdania finansowego oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania tego sprawozdania;
• udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
• uchwalanie Statutu i jego zmian;
• uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian tych regulaminów;
• rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
• zatwierdzanie uchwał Zarządu o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji lub stowarzyszeń;
• nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
• podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, które zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 50% Członków Stowarzyszenia albo delegatów w przypadku Walnego Zebrania Delegatów. 
W przypadku braku quorum, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów, na którym nie obowiązuje wymóg obecności 50% członków. Na wniosek członka Stowarzyszenia wybór Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu tajnym.

§35 

Zarząd Stowarzyszenia  kieruje całokształtem działania Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd składa się z:
• prezesa
• wiceprezesa
• oraz od 1 do 3 członków
Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona wiceprezesa.
Prezes kieruje pracami Zarządu oraz prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia.
Prezes i pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który wybrany zostanie przez członków założycieli. Prezes i inni członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.

§36

Posiedzenia Zarządu zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Zarządu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§37

Do kompetencji Zarządu należy:

• realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
• określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
• ustalanie budżetu i preliminarzy;
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia ;
• uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie;
• podejmowanie decyzji w formie uchwał o przynależności do innych organizacji;
• podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zużycia majątku nieruchomego i ruchomego;
• zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
• organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
• podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich tj. przyjmowania, skreślania;
• prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
• wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 
• składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniem Członków;
• określanie w formie uchwały przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
• określanie w formie uchwały przedmiotu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego,
• określanie w formie uchwały regulaminu zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
• przyjmowanie informacji o programach pracy ,budżetach oraz rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Oddziałów,
• ustalanie zasad świadczeń Oddziałów na cele statutowe Stowarzyszenia,
• powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów,
• zawieszanie oraz uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów ,gdy są sprzeczne z przepisami prawa ,postanowieniami statutu Stowarzyszenia oraz uchwałami jego władz .Oddziałom przysługuje uprawnienie odwołania się od decyzji do Walnego Zebrania Członków.

§38

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych na okres czterech lat przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem pierwszej Komisji Rewizyjnej, która wybrana zostanie przez członków założycieli. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
Komisja Rewizyjna działa pod kierownictwem Przewodniczącego Komisji, wybieranego i odwoływanego przez Komisję z jej grona. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków.

§39

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków, któremu przedstawia coroczne sprawozdania.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• bieżąca i okresowa kontrola całokształtu działalności finansowej Stowarzyszenia;
• występowanie do Zarządu Stowarzyszenia oraz Zarządów Oddziałów z wnioskami, uwagami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi działalności statutowej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia oraz Zarządów Oddziałów.
• prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania) w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania);
• zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie Statutowym;
• składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
• składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§40

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia :
• nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

§41

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§42

Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia jest najwyższą władzą oddziału.

§43

Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Oddziału, po pisemnym zawiadomieniu członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Pisemnych zawiadomień Zarząd dokonuje listem poleconym lub pocztą elektroniczną wysłaną najpóźniej 14 dni przed odbyciem Zebrania. W zawiadomieniu Zarząd podaje proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego i rozpatruje sprawozdanie Zarządu z działalności oddziału Stowarzyszenia za ostatni rok oraz opinię Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania Zarządu. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału jest także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium organom Oddziału Stowarzyszenia z wykonywanych przez nich obowiązków. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia mogą być także inne sprawy.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na umotywowane żądanie co najmniej 1/10 członków Oddziału Stowarzyszenia. Zarząd obowiązany jest zwołać Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku spełniającego warunki określone w niniejszym punkcie Statutu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§44

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału;
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oddziału i goście zaproszeni przez Zarząd
Każdy członek zwyczajny ma prawo do jednego głosu.

§45

Otwarcia Walnego Zebrania Członków oddziału dokonuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który następnie zarządza wybór Prezydium zebrania.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
• przewodniczący;
• z-ca przewodniczącego,
• sekretarz.
Przewodniczącym zebrania nie może być członek Zarządu.
Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

§46

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą w szczególności:
• wybór i odwoływanie prezesa oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
• przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Oddziału, rocznego sprawozdania finansowego oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania tego sprawozdania;
• udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
• uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian tych regulaminów;
• rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia; Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

§47

Zarząd kieruje całokształtem działania Oddziału Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału oraz ponosi odpowiedzialność przed Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału składa się z:
• prezesa
• wiceprezesa
• oraz od 1 do 3 członków
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia wybiera ze swego grona vice prezesa.
Prezes kieruje pracami Zarządu oraz prowadzi bieżącą działalności Oddziału Stowarzyszenia.
Prezes i pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków Oddziału na okres czterech lat z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który wybrany zostanie przez członków założycieli. Prezes i inni członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu oddziału Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu oddziału samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu oddziału działających łącznie.

§48

Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Zarządu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§49

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
• realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału i uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia;
• określenie szczegółowych kierunków działania Oddziałów Stowarzyszenia;
• ustalanie budżetu i preliminarzy;
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia ;
• podejmowanie decyzji w formie uchwały sprawie gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi Oddziału;
• zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału;
• organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Oddziału;
• składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniem Członków Oddziału;
• określanie w formie uchwały przedmiotu działalności gospodarczej Oddziału Stowarzyszenia,
• określanie w formie uchwały regulaminu zarządzania majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna Oddziału

§50

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych na okres czterech lat przez Walne Zebranie Członków Oddziału, z wyjątkiem pierwszej Komisji Rewizyjnej, która wybrana zostanie przez członków założycieli Oddziału. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
Komisja Rewizyjna działa pod kierownictwem Przewodniczącego Komisji, wybieranego i odwoływanego przez Komisję z jej grona. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków.

§51

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału Stowarzyszenia i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału oraz odpowiada przed Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia, któremu przedstawia coroczne sprawozdania.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• bieżąca i okresowa kontrola działalności finansowej Oddziału Stowarzyszenia;
• występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
• prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału (w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania) w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania);
• zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie Statutowym;
• składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Stowarzyszenia;
• składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
• nadzorowanie gospodarki finansowej Oddziału.

§52

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia, nie mogą być członkami innych władz Oddziału Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§53

Stowarzyszenie finansuje swoją działalność z:
• składek członkowskich
• dotacji i darowizn dokonywanych na rzecz Stowarzyszenia;
• innych przychodów z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia

§54

Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§55

Stowarzyszenie składa zgodnie z wymogami prawa sprawozdania do polskich instytucji finansowych i statystycznych.
Rok fiskalny Stowarzyszenia jest zgodny z rokiem kalendarzowym

§56

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznaczy likwidatorów spośród urzędujących członków Zarządu oraz może wskazać organizacje lub instytucje społeczne ,na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu zobowiązań Stowarzyszenia.