05/07/2018

O stowarzyszeniu

Stowarzyszanie SAPE zostało utworzone z myślą o umożliwieniu szerokiej wymiany poglądów w ramach jak najszerszej grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się dnia 15.12.2004 r., na którym przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz powołano Zarząd.

Misją Stowarzyszenia jest:

  • wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
  • współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.
Intencją Członków Założycieli Stowarzyszenia działających w imieniu własnym, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest utworzenie organizacji, w ramach której będzie możliwa szeroka wymiana poglądów, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej grupy fachowców,w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.