02/08/2018

Misja

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA) powstało z inicjatywy grupy osób działających w Polsce i na arenie międzynarodowej na rzecz poszanowania energii i środowiska. Zostało utworzone w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855).
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się dnia 15.12.2004 r., na którym przyjęto Statut Stowarzyszenia oraz powołano Zarząd.

Intencją założycieli Stowarzyszenia działających w imieniu własnym, a także reprezentowanych przez siebie instytucji jest utworzenie organizacji, w ramach której będzie możliwa szeroka wymiana poglądów, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz realizacja projektów wykorzystujących potencjalne możliwości jak najszerszej grupy fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii.

 Celem Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie działań na rzecz poszanowania energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
 • organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 • współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi zrównoważonemu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych norm i standardów energetycznych;
 • popularyzowanie i upowszechnianie rozwiązań służących poprawie efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska opracowanych i skutecznie wdrożonych w innych państwach Unii Europejskiej;
 • prowadzenie otwartych (on-line) grup dyskusyjnych na temat proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących poprawy efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska;
 • pomoc władzom lokalnym w inicjowaniu programów działań zmierzających do wykreowania warunków społeczno-ekonomicznych sprzyjających wdrożeniu zasad zrównoważonego rozwoju;
 • współpracę z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze działania;
 • organizowanie wspólnego działania osób prawnych będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia;
 • wzajemną wymianę informacji i koordynację działań w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
 • współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia

Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje znajdą wśród członków Stowarzyszenia:

 • wykonawców dla swoich zamierzeń technicznych, organizacyjnych i finansowych, uczestników wymiany doświadczeń,
 • uczestników otwartych grup dyskusyjnych,
 • popularyzatorów swoich rozwiązań i inicjatyw,
 • organizatorów współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizatorów konferencji, seminariów i warsztatów,
 • audytorów dla sprawozdawczości z zakresu wykorzystania energii, emisji gazów szkodliwych i ochrony środowiska.

Do Stowarzyszenia mogą należeć:

 • członkowie zwyczajni – osoby fizyczne
 • członkowie wspierający – osoby prawne