02/08/2018

Dołącz do SAPE

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność na rzecz poszanowania energii i ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które:
• deklarują wolę uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 
• deklarują wolę przestrzegania postanowień niniejszego Statutu;
• deklarują wolę regularnego wnoszenia opłat (składek członkowskich) na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

Aby dołączyć do SAPE należy wypełnić odpowiednią deklarację i przesłać na adres  sape@sape.org.pl

Nowych członków przyjmuje się w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna:
  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych
  • akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia
  • posiadająca niezbędną wiedzę, wykształcenie kwalifikacje w przedmiocie poszanowania energii w Polsce
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać:
  • agencja poszanowania energii lub inna osoba prawna zainteresowana poszanowaniem energii w Polsce.