Woj. Śląskie – trwa nabór wniosków na budowę i modernizację instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-295/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin naboru: od 2018-12-28 do 2019-03-28 (do godziny 12:00:00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019 r.
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Kto może składać wnioski?

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
5. Szkoły wyższe;
6. Organizacje pozarządowe;
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
8. Towarzystwa budownictwa społecznego;
9. Przedsiębiorcy.

Ze wsparcia wyłącza się podmioty funkcjonujące krócej niż 2 lata. Przedmiotowy limit nie dotyczy podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych, jak również podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich. Wymieniony typ projektu może być realizowany także w ramach klastrów energii.

Więcej informacji na stronie Serwisu Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

 

Źródło: FEWE