Raport “Building Market Briefs” – najważniejsze dane dotyczące sektora budowlanego w Polsce i innych krajach europejskich

Pojawił się polski raport „Building Market Briefs”, będący kolejnym z serii raportem zawierającym skondensowane informacje na temat krajowych uwarunkowań sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami. Raporty dostarczają porównywalnych danych w skali europejskiej, skondensowany wgląd w sektor budowlany, ukazują potencjał rynkowy z wielu perspektyw: ekspertów, modeli rynkowych i danych statystycznych, identyfikują bariery oraz czynniki wspierające wdrażanie niskoemisyjnych technologii i rozwiązań. Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi publikacjami które dostępne są tutaj, a szczególnie z polską wersją.

 

Sektor budowlany stoi w obliczu ogromnych zmian i pilnej potrzeby innowacji, by w nadchodzących latach sprostać wymogom globalnej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Zmiany te wiążą się z ryzykiem, ale również z nowymi możliwościami. Aby zminimalizować to pierwsze i zmaksymalizować te drugie, przy projektowaniu, inwestowaniu lub wdrażaniu rozwiązań niskoemisyjnych, potrzebna jest solidna wiedza i znajomość lokalnych uwarunkowań.

Emisja gazów cieplarnianych sektora budowlanego wzrosła na całym świecie ponad dwukrotnie od 1970 r. W Europie budynki odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. Niskoemisyjna transformacja sektora budowlanego i modernizacja istniejących zasobów budowlanych są więc kluczowymi elementami unijnego Planu Działania do 2050 r.

Z perspektywy europejskiej, jedną z głównych barier ograniczających wielkoskalowe inwestycje w technologie niskoemisyjne sektora budowlanego jest brak porównywalnych międzynarodowo danych rynkowych. Umożliwiłyby one inwestorom, dostawcom technologii niskoemisyjnych i innym kluczowym interesariuszom sektora wymianę specjalistycznej wiedzy i międzynarodowy transfer rozwiązań. Jest to szczególnie potrzebne właśnie w tym sektorze, który jest często opisywany jako jeden z najbardziej zróżnicowanych regionalnie. Nawyki, tradycje i układy uniemożliwiają transfer innowacji, zaś strony nie komunikują się między sobą i brakuje im szerszej perspektywy.

Właśnie tę lukę porozumienia i dostępności danych stara się zapełnić seria raportów o rynkach budowlanych „Building Market Briefs”. Niezbyt obszerne publikacje zawierają skondensowane informacje na temat krajowych uwarunkowań sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami.

Oferując przegląd europejskiego rynku i dostarczając porównywalnych danych na temat sektora budowlanego, seria raportów zapewnia wiarygodne dane będące podstawą dla niskoemisyjnych innowacji, inwestycji i wdrożeń. Ukazuje potencjał rynkowy z wielu perspektyw: ekspertów, modeli rynkowych i danych statystycznych.

Raporty są skierowane do dostawców innowacyjnych rozwiązań niskoemisyjnych i przedsiębiorców, którzy poszukują odpowiednich rynków dla swoich pomysłów lub inspiracji dla ich rozwoju, ale także do inwestorów i decydentów, którzy zyskają lepszy ogląd europejskiego rynku, pozwalający na benchmarking i wymianę doświadczeń między krajami.

 

Źródło: