Projekt „Silny i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie modelu pracy z zastosowaniem metody tutoringu”

Projekt SILNY I WYKWALIFIKOWANY TRZECI SEKTOR- WPROWADZENIE MODELU PRACY Z ZASTOSOWANIEM METODY TUTORINGU otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt “ Silny i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie modelu pracy z zastosowaniem metody tutoringu” mający na celu rozwój organizacji pozarządowych. Stanowi oddolną inicjatywę, wskazaną przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które mimo iż z roku na rok stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na ich działania.

Uczestnicy zajęć, nabędą nowe umiejętności, co wpłynie na wzmocnienie kapitału społecznego i wzmocni więzi pomiędzy mieszkańcami małych społeczności.. Tutoring jako wsparcie dedykowane konkretnej organizacji NGO, które poprzedza opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia. Będzie to indywidualne podejście w tematach bieżących i strategicznych działań dla organizacji na każdym etapie rozwoju, dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją.

Wiecej informacji znajdą Państwo a stronie PRAZE