Partnerzy

Edytowany 2017 5 31 8:43

Partnerami wpierającymi Stowarzyszenie są agencje poszanowania energii lub inne jednostki zainteresowane poszanowaniem energii w Polsce. Współpraca z Partnerem Wspierającym oparta jest na deklaracji Członka Wspierającego.
Partnerzy wspierający reprezentują Stowarzyszenie poprzez realizację jego misji.

Partnerzy współpracujący działają wraz ze Stowarzyszeniem na rynku biznesowym. Celem nawiązanie współpracy prosimy o kontakt sape@sape.org.pl

Partnerzy Wspierający Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
EnMS
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Fundacja Poszanowania Energii
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k.
Regionalna Agencja Poszanowania Energii

Partnerzy Współpracujący Polska Sieć Energie Cites

www.auipe.pl

AUIPE
rok założenia : 1997
forma prawna: sp. z o.o.
działalność główna:
Prowadzimy prace zmierzające do ograniczenia zużycia i racjonalizacji wykorzystania energii oraz działania proekologiczne.
działalność krajowa:
 • audyting energetyczny
 • monitoring zużycia czynników energetycznych
 • doradztwo energetyczne
 • programy zarządzania energią
 • taryfikacja cen ciepła, energii elektrycznej i gazu
 • planowanie energetyczne w gminach
 • szkolenia
działalność zagraniczna:
pracownicy zatrudnieni na stałe:12
pracownicy czasowo zatrudnieni:20
obrót roczny:do 1 mln zł

bape.com.pl

BAPE S.A.
rok założenia : 1996.01.19
forma prawna: spółka akcyjna
działalność główna:
 • doradztwo w zakresie poszanowania energii
 • promocja odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria finansowa przedsięwzięć
 • działalność edukacyjna
 • współpraca międzynarodowa
działalność krajowa:
 • audyty energetyczne
 • przygotowanie finansowania inwestycji termomodernizacyjnych i OZE
 • analizy zużycia ciepła
 • oceny opłacalności ekonomicznej dla nowych technologii związanych z OZE
 • organizacja konferencji i seminariów poświęconych tematyce poszanowania energii i odnawialnym źródłom energii
 • opracowania materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
 • analizy lokalnych zasobów energii odnawialnej i możliwości ich wykorzystania (głównie biopaliwa, energia słoneczna i wiatrowa)
 • kursy dla audytorów energetycznych
działalność zagraniczna:
 • www.bio-nett.org
 • www.clearsupport.eu
 • www.efficient-electricity.info
 • www.etream.team-red.net
 • www.pelletcentre.info
 • www.regbieplus.eu
 • www.rosh-project.eu
 • www.sec-tools.net
 • oraz współpraca bilateralna z inwestorami zagranicznymi

www.cieplej.pl

DAEiŚ s.c.
rok założenia : 1999
forma prawna: spółka cywilna
działalność główna:
 • opracowywanie programów termomodernizacji, racjonalizacji zużycia energii w gminach
 • sporządzanie planów zaopatrzenia w energię (tzw. strategii energetycznych)
 • wnioski o dofinansowanie i dotacje w zakresie budownictwa, wytwarzania energii
 • wykonywanie audytów energetycznych oraz remontowych
 • określanie jakości energetycznej budynków oraz świadectw energetycznych budynków
 • ekspertyzy budowlane oraz badania termowizyjne
 • projektowanie architektoniczno-budowlane
 • prowadzenie inwestycji, również jako inżynier kontraktu wg procedur FIDIC
 • edukacja - realizowana przez szkolenia; ogólne i specjalistyczne
 • projektowanie budynków w zakresie fizyki budowli oraz odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynków
 • optymalizowanie kosztów energii w budynkach i zakładach przemysłowych
 • prowadzenie portalu cieplej.pl o efektywności energetycznej i energooszczędnym budownictwie
działalność zagraniczna:
 • etream.team-red.net
 • www.sec-tools.net
Więcej o firmie na http://cieplej.pl/
pracownicy zatrudnieni na stałe: 8
obrót roczny: powyżej 1 mln zł

fewe.pl/pl/

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 r., jako prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki.
Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.
Zadaniem FEWE jest docierać i wpływać zarówno na decydentów kreujących politykę energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii.
Obecna działalność FEWE koncentruje się na następujących obszarach:
 • wspomaganie gmin w realizacji ich zadań własnych związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, a także z ochroną środowiska oraz zarządzaniem energią i środowiskiem
 • Izrównoważony rozwój gospodarki energetycznej i ochrona klimatu ziemi
 • integracja działań i instrumentów polityk (gospodarczej, energetycznej, ekologicznej i społecznej), programów i projektów dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju i tworzenia nowych miejsc pracy
 • tworzenie koalicji z nowymi partnerami, propagowanie zasad partnerstwa
 • analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska
 • działania promujące energooszczędne technologie i urządzenia
 • szkolenia i projekty demonstracyjne
 • edukacja społeczeństwa
Od początku swego istnienia, FEWE prowadzi działalność edukacyjną dla podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i podejmowania racjonalnych wyborów w zakresie gospodarowania energią. Działalność edukacyjna nakierowana jest głównie na gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców i deweloperów budynków, uczniów, studentów, nauczycieli, samorządy terytorialne oraz przedsiębiorstwa.
FEWE jest również członkiem Koalicji Klimatycznej, będącej porozumieniem 19 organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu.

www.fpe.org.pl

FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII
rok założenia : 1992.07.15
forma prawna: Fundacja
działalność główna:
Działalnośc statutowa:
- nieodpłatna OPP
- odpłatna
Działalność gospodarcza
działalność krajowa:
W ramach działalności statutowej nieodpłatnej:
 • punkt konsultacyjny w Lublinie
 • przygotowanie i wydanie drukiem ulotek dot. świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
W ramach działalności gospodarczej:
 • prowadzenie szkoleń przygotowujących do działalności audytora energetycznego,
 • przygotowanie szkoleń w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
działalność zagraniczna:
Udział w konferencji "Energy Efficiency Day" , Wels, Austria
pracownicy zatrudnieni na stałe:5
pracownicy czasowo zatrudnieni:20
obrót roczny:do 1 mln zł

nape.pl

NAPE S.A.
rok założenia : 1994
forma prawna: spółka akcyjna
działalność główna:
 • doradztwo w zakresie poszanowania energii
 • działalność naukowo-badawcza w zakresie techologii dla racjonalnego wykorzystania energii
 • promocja poszanowania energii
 • doradztwo dla biznesu związanego z poszanowaniem energii działalność krajowa:
 • audyting energetyczny budynków wszystkich form własności i sposobów użytkowania
 • ekspertyzy w zakresie regulacji rynku poszanowania energii
 • wsparcie inwestorów w pozyskiwaniu środków na inwestycje energooszczędne
działalność zagraniczna:
 • http://www.bestresult-iee.com/
 • http://env.meteo.noa.gr/datamine/
 • www.europeangreencities.com/cityBuilding/citybuilding.asp
 • green-it.eu
 • http://www.groundreach.eu/
 • http://www.polysmart.org/
 • http://www.buildingsplatform.eu/cms/index.php?id=46
 • www.been-online.net
pracownicy zatrudnieni na stałe:14
pracownicy czasowo zatrudnieni:25
obrót roczny:powyżej 2 mln zł

www.pct-gda.pl

Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k.
rok założenia : 2006
forma prawna: Sp. z o.o. Sp. k.
działalność główna:
 • badania i analizy techniczne
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • reklama
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (organizacja szkoleń, konferencji i seminariów poświęconych tematyce poszanowania energii i odnawialnym zródłom energii)
 • działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • audyty energetyczne
 • badania termowizyjne
 • działalność wydawnicza
 • działalność związana z informatyką
 • pośrednictwo finansowe
 • opracowania materiałów szkoleniowych
działalność zagraniczna:
pracownicy zatrudnieni na stałe:1
pracownicy czasowo zatrudnieni:1
obrót roczny: do 500 000,00 zł


RAPE – Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem producentów, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej cieplnej oraz producentów urządzeń i innych osób związanych z w/w działalnością.
Została zarejestrowana 14 września 1995 roku,
formalną działalność rozpoczęła 1 grudnia 1995 roku.
Celami Agencji są:
 • podnoszenie rangi gospodarki energetycznej,
 • promowanie poszanowania i oszczędności energii,
 • stymulowanie racjonalizacji gospodarki energetycznej,
 • propagowanie i wspieranie działań dla poprawy procesu wytwarzania, dystrybucji i użytkowania wszelkich form energii,
 • reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w Agencji.

www.enms.pl

Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach.
EnMS jest firmą wiarygodną, o ugruntowanej pozycji na rynku.
EnMS w swojej ofercie posiada szeroką gamę audytów technicznych, takich jak:
 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • audyt elektroenergetyczny,
 • audyt systemów sprężonego powietrza,
 • audyt oświetlenia,
 • audyt napędów elektrycznych,
 • audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej,
 • audyty efektywności energetycznej
 • oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta.

http://www.pnec.org.pl/pl/

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PNEC)
Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją non-profit, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej.Członkami Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia.
Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci "Energy Cities" mającej siedzibę w Besançon we Francji. Ponadto od 2009 r. Stowarzyszenie działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca "Porozumienie Burmistrzów".

Stowarzyszenie:
 • doradza gminom, jak lepiej wykorzystywać fundusze strukturalne i promuje energię odnawialną
 • pokazuje, jak efektywnie wykorzystywać energię
 • uczy, jak chronić klimat przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy
 • promuje innowacyjne technologie i najlepsze rozwiązania proenergetycze
 • informuje o źródłach finansowania projektów z zakresu wykorzystania i produkcji energii
 • pomaga gminom znaleźć partnerów do projektów