Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 r., jako prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki. Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Zadaniem FEWE jest docierać i wpływać zarówno na decydentów kreujących politykę energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii.
Obecna działalność FEWE koncentruje się na następujących obszarach:
• wspomaganie gmin w realizacji ich zadań własnych związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, a także z ochroną środowiska oraz zarządzaniem energią i środowiskiem
• Izrównoważony rozwój gospodarki energetycznej i ochrona klimatu ziemi
• integracja działań i instrumentów polityk (gospodarczej, energetycznej, ekologicznej i społecznej), programów i projektów dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju i tworzenia nowych miejsc pracy
• tworzenie koalicji z nowymi partnerami, propagowanie zasad partnerstwa
• analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska
• działania promujące energooszczędne technologie i urządzenia
• szkolenia i projekty demonstracyjne
• edukacja społeczeństwa
Od początku swego istnienia, FEWE prowadzi działalność edukacyjną dla podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i podejmowania racjonalnych wyborów w zakresie gospodarowania energią. Działalność edukacyjna nakierowana jest głównie na gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców i deweloperów budynków, uczniów, studentów, nauczycieli, samorządy terytorialne oraz przedsiębiorstwa.
FEWE jest również członkiem Koalicji Klimatycznej, będącej porozumieniem 19 organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu.
www.office.fewe.pl
Content  ©  by SAPE  ad. 2005 - 2016   WebEngine by Data Technology Labs, LLC